Tielik assortiment ehituse kauba

Esindatud kaubamärgid
Ettevőtte poliitika

Kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika

OÜ Silbet tegeleb ehitusliiva kaevandamise ning ehitusmaterjalide, seadmete ja tööriistade müügiga. Kvaliteedi ja keskkonnapoliitika eesmärgiks on tellijate ja klientide vajaduste rahuldamine, firma positsiooni kindlustamine oma tegevusvaldkondades ning seadusandlikele ja muudele asjakohastele nõudmistele vastamine. Järgides oma igapäevases tegevuses säästva arengu põhimõtteid, kohustume:

· järgima ettevõtte tegevuse kohta käivaid seadusandlikke ja muid nõudeid;

ˇ pidevalt jälgima kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi toimimise efektiivsust, taotlema siseauditite käigus avastatud mittevastavuste vähenemist;

ˇ pidevalt analüüsima osutatavate teenuste efektiivsust klientide tagasiside kaudu. Püüame saavutada tellijate pretensioonide ja reklamatsioonide vähenemist (positiivne dünaamika);

ˇ tõstma oma töötajate ametialast taset ja keskkonnaalast teadlikkust pideva koolituse abil, kasutama nende teadmisi kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi täiustamiseks;

ˇ vähendama oma tegevusest tulenevat negatiivset keskkonnamõju, võtma tarvitusele meetmed saastamise ärahoidmiseks;

ˇ säästvalt kasutama loodusressursse;

ˇ võimalusel kasutama tehnoloogilisi protsesse, mis vähendavad keskkonna saastamist;

ˇ pidevalt täiustama ja arendama kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi;

ˇ kasutama ja soovitama klientidele võimalikke ökoloogilisi tehnoloogiaid ja materjale;

ˇ tarnijate ja alltöövõtjate valikul nõudma tõendeid nende kompetentsuse kohta, mis garanteerib toodete ja teenuste kvaliteedi ning negatiivse keskkonnamõju vähenemise.